Amstelveense Apotheken
Anticonceptie Apotheek

Zekervandepil.nl
Molenweg 10
1182 CL Amstelveen

service@zekervandepil.nl

Apotheek Molenweg
AGB-code: 02010442
BIG register: 19917022717

Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid

  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten ter zake van koop, koop op afstand, zoals bedoeld in artikel 7:46a BW daaronder mede begrepen, levering en bruikleen van producten door de apotheek, waarvan de betaling niet à contant is geschied.


  2. Op afwijkende en/of aanvullende bedingen kan door de Besteller slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door Zekervandepil.nl uitdrukkelijk zijn aanvaard.Leveringsvoorwaarden

3. Levering geschiedt op kosten van Zekervandepil.nl op het bij de bestelling opgegeven adres.

4. De Besteller (d.w.z. de persoon aan wie de zending wordt verzonden) zal de declarant en importeur zijn in het land waarvoor de zending bestemd is.

5. Besteller is verantwoordelijk voor het up to date houden van contactgegevens inclusief bezorgadres. Indien een bestelling niet aankomt omdat de contactgegevens niet juist zijn ingevuld, zal Zekervandepil.nl de bestelling binnen drie tot vijf dagen na retour van de bestelling en ontvangst van het juiste adres opnieuw verzenden en de verzendkosten in rekening brengen.

6. Om producten van Zekervandepil.nl te ontvangen heeft de brievenbus van besteller de volgende afmetingen: minimaal 26,5 cm lang en 3,2 cm hoog.

7. Indien een product niet in voorraad is en op verzoek van de patiënt/consument door de apotheek is besteld, dan wel is bereid, is de patiënt/consument verplicht het product af te nemen, tenzij een product niet beantwoordt aan de overeenkomst in de zin van artikel 7:18 BW.

8. Indien een product door de apotheek in bruikleen wordt verstrekt, is een waarborgsom verschuldigd gelijk aan de apotheekverkoopprijs. Deze waarborgsom wordt terugbetaald indien een product bij het einde van de bruikleenovereenkomst in goede staat aan de apotheek wordt teruggegeven.

9. Producten worden alleen ter vernietiging teruggenomen. Er zal geen restitutie van kosten plaatsvinden.

Prijs

1. Zekervandepil.nl behoudt zich het recht voor om de prijzen van de door haar in servicevorm aangeboden producten tijdens de looptijd van de service te wijzigen, waarbij Zekervandepil.nl Besteller uiterlijk 14 dagen van tevoren zal informeren en Besteller de mogelijkheid heeft om de service binnen 10 dagen op te zeggen zonder dat Besteller enige vergoeding verschuldigd is voor niet geleverde producten.

2. Actiecodes en giftcards hebben de geldigheidsduur die door Zekervandepil.nl wordt vermeld bij uitgifte.

3. Acties en aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt. 

4. Zekervandepil.nl Vrienden - kortingscodes mogen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor ze zijn uitgegeven. 

5. Commerciële doeleinden: Het is in geen geval toegestaan om de Zekervandepil.nl merknaam en alle mogelijk combinaties van “misspells” te gebruiken binnen url combinaties om daarmee verkeer aan te trekken dat ingezet wordt om de vrienden – kortingscode te verspreiden.

6. Doel van uitgifte: De vrienden – kortingscode is bedoeld om nieuwe betalende klanten te verwerven (via persoonlijke social media kanalen, email, mond tot mond) Het aanbieden van de vrienden – kortingscode buiten de persoonlijke kanalen (commerciële kanalen) is in geen geval toegestaan.

7. Besteller kan maximaal EUR 4 korting ontvangen bij gebruik van zijn vrienden-tegoed.

8. Iedere (poging tot) fraude of andere niet-toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van de vrienden -kortingscodes wordt ontzegd. Zekervandepil.nl behoudt zich het recht om de verkregen korting en het opgebouwde tegoed met terugwerkende kracht te verrekenen.

Betalingsvoorwaarden

10. Voor de betaling kan besteller uitsluitend gebruik maken van de door Zekervandepil.nl aangeboden betalingsmogelijkheden.

11. Bij het gebruik van een betalingslink die door Zekervandepil.nl voor automatische incasso wordt toegestuurd aan Besteller, geeft Besteller Zekervandepil.nl toestemming om ook toekomstige betalingen van het betreffende rekeningnummer te innen. 

12. Betaling vindt plaats uiterlijk binnen 14 dagen nadat een koopovereenkomst tot stand is gekomen. Periodieke betaling vindt plaats voorafgaand aan elke serviceperiode. 

13. Bij niet (tijdige) betaling, bijvoorbeeld door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens ontoereikend saldo op de betreffende rekening, wordt een bedrag van EUR 15,- aan kosten in rekening gebracht.

14. Indien de betaling na de eerste herinnering niet binnen de daarin gestelde termijn plaatsvindt, is Zekervandepil.nl gerechtigd de service eenzijdig per direct te beëindigen, onverminderd het recht op schadevergoeding en het recht om achterstallige betalingen te innen en de bijbehorende incassokosten op Besteller te verhalen. 

15. De producten blijven in eigendom van Zekervandepil.nl totdat Besteller de producten heeft betaald.

16. Betalingsherinneringen worden door Zekervandepil.nl uitsluitend elektronisch verstuurd. 

17. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 betaalt de patiënt/consument aan de apotheek met een in Nederland wettig betaalmiddel binnen uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum.

18. Voor zover de apotheek zich ter incasso van zijn vordering rechtstreeks wendt tot de zorgverzekeraar van de patiënt/consument, behoudt de apotheek het recht om van de patiënt/consument betaling te verlangen voor zover de zorgverzekeraar niet tijdig tot betaling van het geleverde overgaat. Betaling door de patiënt/consument dient in een dergelijk geval te geschieden binnen 14 dagen nadat de apotheek een betalingsverzoek heeft gedaan.

19. Indien de patiënt/consument in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de patiënt/consument van rechtswege in verzuim. De patiënt/consument is alsdan een rente verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is de patiënt/consument een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de patiënt/consument in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

20. De apotheek heeft het recht de door patiënt/consument gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

21. De apotheek kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de patiënt/consument een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. De apotheek kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

22. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

23. Indien de patiënt/consument in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de patiënt/consument. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien de apotheek echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de patiënt/consument worden verhaald. De patiënt/consument is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

24. Behoudens tegenbewijs strekken de apotheekdeclaratie en daarbij behorende administratie gegevens tot volledig bewijs op grond waarvan de betalingsplichtige gehouden is tot betaling over te gaan.

Ontbinden

25. Indien de Besteller zijn verplichtingen onder deze overeenkomst niet nakomt dan heeft Zekervandepil.nl de keuze om: a. de Besteller de gelegenheid te geven om binnen een door Zekervandepil.nl gestelde termijn alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen; b. de overeenkomst zonder voorafgaande waarschuwing geheel of gedeeltelijk te ontbinden; Zekervandepil.nl behoudt zich te allen tijde het recht voor om naast ontbinding van de overeenkomst, ook volledige vergoeding van alle schade en kosten op Besteller te verhalen.

Toepasselijk recht en geschillen


26. Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten genoemd in artikel 1 van deze voorwaarden

27. Alle geschillen van welke aard ook, die een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst betreffen of daarmee verband houden, zullen aanhangig worden gemaakt voor de bevoegde Nederlandse rechter. Nederlands recht is van toepassing.

Toelichting voor de patiënt/consument over de algemene verkoop- en betalingsvoorwaarden

28. Om duidelijkheid te geven over de rechten en plichten heeft de beroepsorganisatie van apothekers in Nederland, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP), algemene verkoop- en betalingsvoorwaarden opgesteld. Deze algemene voorwaarden zijn een aanvulling op de algemene regels van het Burgerlijk Wetboek. Tenzij er andere afspraken zijn gemaakt tussen de apotheek en u, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing en bent u als patiënt/consument eraan gebonden. De algemene voorwaarden zijn van toepassing als u bij de apotheek op rekening koopt en niet aan uw verzekeraar (zoals bij de meeste zorgverzekeraars) de rekening toezendt op grond van afspraken tussen uw verzekeraars en de apotheken. Als uw verzekeraar niet betaalt, mag de apotheek van u alsnog betaling vragen. De voorwaarden zullen u voor of bij het sluiten van een overeenkomst worden bekend gemaakt. In veel gevallen kunt u ook kennisnemen van de inhoud van de voorwaarden doordat deze op de website van de apotheek staan.

Belangrijkste regel is dat rekeningen uiterlijk 14 dagen na de datum van de rekening betaald moeten zijn. Betaalt u niet op tijd dan moet u rekening houden met extra kosten. Ook als u iets besteld hebt bij de apotheek dat niet in voorraad is, bent u verplicht tot aanschaf en betaling van het bestelde, tenzij het bestelde niet overeenkomt met wat u besteld had.

Aanvullende voorwaarden op bovenstaande gedeponeerde voorwaarden

29. Met acceptatie van deze algemene voorwaarden, geeft u toestemming om uw gegevens op te vragen en terug te sturen via het Landelijk SchakelPunt (LSP).

30. De persoonsgegevens zoals opgegeven bij het aanmaken van een account dienen altijd overeen te komen met het gevraagde verificatiemateriaal van een productbestelling, te weten het doktersrecept of een foto van het apotheeketiket.

31. Het gevraagde verificatiemateriaal zoals beschreven in punt 18 mag nimmer de maximale termijn van 18 maanden overschrijden vanaf de laatste aflever- en /of verificatiedatum.

32. Zekervandepil.nl behoudt zich middels deze voorwaarden het recht voor om een minimale leeftijdsgrens van 18 jaar te hanteren voor leveringen van aangeboden producten. Wanneer sprake is van een leeftijd buiten deze grenzen wordt doorverwezen naar een levering door de eigen thuisapotheek in verband met extra controle en risicoafwegingen voor gebruik.

33. Bestellingen die via de post worden bezorgd worden daarbij zo goed als mogelijk zonder bedrijfslogo of andere bedrijfsaanduidingen aangeboden.

34. Vanaf het moment dat de klant de bestelling krijgt afgeleverd in de brievenbus neemt deze alle verdere verantwoordelijkheid voor deze medicijnen op zich.

35. Het gebruik van WhatsApp gebeurt onder de algemene voorwaarden van WhatsApp. Door gebruik te maken van deze dienst, accepteer je deze voorwaarden.